25/1/13

II Jornada de Museus Locals. La gestió de donacions. Registre, inventari i catalogació de fons etnològics

El Museu Valencià d'Etnologia i el Servici de Formació de la Diputació de València van posar en marxa el 2012 un programa de formació específica dirigida a millorar la gestió dels museus etnològics locals. En eixa primera edició es van abordar temes relacionats amb l'exposició de fons etnològics. 
 
L’any 2013 es proposa una reflexió que suscita interés entre els professionals d'este tipus museus: la gestió de les col·leccions. S’hi pretén oferir als assistents diverses eines i coneixements que els permeten millorar la labor relacionada amb les tasques d'inventari, catalogació de fons o el tractament de les donacions, etc. En definitiva, un conjunt de treballs que tot i que no tenen visibilitat pública, faciliten al museu la seua funció de conservació i protecció patrimonial.

Lloc:  Museu Etnològic La Casa Gran, c/ Sant Antoni, 14. La Pobla de Vallbona 
Data: 21 de febrer 2013
Termini d'inscripció: del 21 de gener al 18 de febrer del 2013

Mode d'inscripció:


Treballadors de l'Administració Local i càrrecs electes: a través de la web del Servici de Formació de la Diputació de València: www.dival.es/formació, En esta pàgina s’ha d’accedir a TELETRAMITACIÓ

Altres participants: cal enviar el Full d'Inscripció adjunt i remetre-l al Museu València d'Etnologia.
 
 

II Jornada de Museos Locales. La gestión de donaciones. Registro, inventario y catalogación de fondos etnológicos.

 
El Museu Valencià d’Etnologia y el Servicio de Formación de la Diputación de Valencia pusieron en marcha en 2012, un programa de formación específica dirigida a mejorar la gestión de los museos etnológicos locales. En esa primera edición se abordaron temas relacionados con la exposición de fondos etnológicos.

En 2013 se propone una reflexión que suscita interés entre los profesionales de este tipo museos: la gestión de las colecciones. Se pretende ofrecer a los asistentes diversas herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su labor relacionada con las tareas de inventario, catalogación de fondos o el tratamiento de las donaciones, etc.  En definitiva un conjunto de trabajos que aunque carecen de visibilidad pública, facilitan al museo su función de conservación y protección patrimonial.
 
Lugar:  Museu Etnològic La Casa Gran, c/ Sant Antoni, 14. La Pobla de Vallbona 
FECHA: 21 de febrero 2013 
Plazo de inscripción: Del 21 de enero al 18 de febrero de 2013

Modo de inscripción:

Trabajadores de la Administración local y cargos electos. A través de la web del Servicio de Formación de la Diputación de Valencia: www.dival.es/formacion.  En esta página acceder a TELETRAMITACIÖN

Otros participantes: Enviar la Hoja de Inscripción y remitirla al Museu Valencia d’Etnologia.