26/1/12

I JORNADA DE MUSEUS LOCALS / I JORNADA DE MUSEOS LOCALES

Tots els anys es posen en marxa distintes propostes de recuperació i d'exhibició del patrimoni relacionat amb la nostra cultura tradicional. Estos projectes, que majoritàriament prenen forma de museu, comporten un gran esforç tècnic, administratiu i pressupostari per als ajuntaments que els duen a terme. Des del Museu Valencià d'Etnologia i el Servici de Formació de la Diputació de València creiem que la formació pot contribuir a millorar la posada en marxa d'estos espais i la seua gestió.

L'objectiu d'este projecte és proposar i consolidar un marc de trobada i de formació anual per a tots els tècnics i regidors relacionats amb la gestió de museus etnològics locals. Un marc que des dels mateixos ajuntaments s'està demandant com a element de millora de les pràctiques i com a instrument de cooperació intermunicipal. En esta primera jornada s'abordarà la problemàtica de l'exhibició de les col·leccions etnològiques locals. El tema respon a la problemàtica suscitada en molts museus en els quals, una vegada rebuda la col·lecció, es fa necessari proposar un discurs que permeta exhibir estos objectes de la manera més divulgativa i racional possible.

OBJECTIUS:
• Analitzar el paper dels museus i les seues col·leccions com a elements de transmissió del patrimoni cultural d'una localitat.
• Conéixer la tradició museogràfica en la presentació dels objectes etnològics.
• Conéixer les possibilitats d'exhibició dels objectes etno-lògics.
• Abordar les noves formes museogràfiques d'exhibició i proposar les més adequades en relació al missatge que s'ha de difondre.
• Analitzar les premisses de gestió de la producció d'exposicions etnològiques.
• Presentar casos concrets de museus i de col·leccions museogràfiques.

Full d'Inscripció
Programa


Todos los años se ponen en marcha distintas propuestas de recuperación y exhibición de patrimonio relacionado con nuestra cultura tradicional. Estos proyectos, que en su mayoría toman forma de museo, suponen un gran esfuerzo técnico, administrativo y presupuestario para los ayuntamientos que los desarrollan. Desde el Museu Valencià d’Etnologia y desde el Servicio de Formación de la Diputación de Valencia creemos que la formación puede contribuir a mejorar la puesta en marcha de estos espacios y su gestión.

El objetivo de este proyecto es proponer y consolidar un marco de encuentro y formación anual para todos los técnicos y concejales relacionados con la gestión de museos etnológicos locales. Un marco que desde los propios ayuntamientos se viene demandando como elemento de mejora de las prácticas y como instrumento de cooperación intermunicipal. En esta primera jornada se abordará la problemática de la exhibición de las colecciones etnológicas locales. El tema responde a la problemática suscitada en muchos museos en los que una vez recibida la colección se hace necesario proponer un discurso que permita exhibir estos objetos de la forma más divulgativa y racional posible.

OBJETIVOS:
• Analizar el papel de los museos y sus colecciones como elementos de transmisión del acervo cultural de una localidad.
• Conocer la tradición museográfica en la presentación de los objetos etnológicos.
• Conocer las posibilidades de exhibición de los objetos etnológicos.
• Abordar las nuevas formas museográficas de exhibición y proponer las más adecuadas en relación al mensaje a difundir.
• Analizar las premisas de gestión de la producción de exposiciones etnológicas.
• Presentar casos concretos de museos y colecciones museográficas.

Hoja de Inscripción

Programa