6/11/14

IV PREMI D’INVESTIGACIÓ J. F. MIRA // IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN J. F. MIRA


Convoca: 

L’Associació Valenciana d'Antropologia

Finalitat
El “Premi d’Investigació J. F. Mira” té com a finalitat la investigació, l'estudi i la difusió de l'antropologia sociocultural en l’àmbit del País Valencià.
Bases
 
1. Podran concórrer els estudiants i joves investigadores i investigadors ho desitgen, sempre que no superen els 35 anys d'edat.

2. Les obres seran inèdites, escrites en català o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentaran tres còpies preservant l'anonimat.

3. Els originals hauran de tindre una extensió entre 150 i 300 pàgines, incloses les notes i la bibliografia, en format DIN-A4, a espai i mig, i per una sola cara.

4. El contingut podrà versar sobre qualsevol temàtica sempre que es faça des d'una perspectiva antropològica. Es donarà prioritat a aquells treballs centrats a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

5. Els originals es remetran abans del 31 de desembre del 2014, sota lema, a l'AVA (Direcció postal: Facultat de Ciències Socials, Departament de Sociològia i Antropologia Social, Av. Tarongers 4-B, 46021-València), acompanyats d'un sobre tancat en l'exterior del qual figure la inscripció: “II Premi d'Investigació J. F. Mira”, així com el títol de l'obra i el lema. En l'interior del referit sobre es farà constar el nom, direcció i telèfon i la resta de dades de l'autora o l'autor, així com un breu curriculum vitae.

6. El “II Premi d'Investigació J. F. Mira” serà dotat de 1000 euros i la publicació de l'obra, en la col·lecció Antropològiques de l'editorial Germanías-AVA. L'autor/a rebrà, a més, 30 exemplars de l'esmentada publicació i un diploma acreditatiu.

7. Els textos presentats podran ser retirats en un termini de 15 dies des del veredicte del jurat.

8. L'Associació Valenciana d’Antropologia designarà en el seu moment el jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.

9. El jurat emetrà el seu veredicte en la segona quinzena de gener del 2015 i podrà declarar desert el Premi si, al seu parer, cap de les obres presentades reuneix els requisits suficients.

10. El fet de concórrer a aquest Premi implica la total acceptació de les seues bases.

Convoca: La Asociación Valenciana de Antropología

Finalidad

El “Premio de Investigación J. F. Mira” tiene por finalidad la investigación, el estudio y la difusión de la antropología sociocultural en el ámbito del País Valenciano.

Bases
 
1. Podrán concurrir cuantos estudiantes y jóvenes investigadoras e investigadores lo deseen, siempre que no superen los 35 años de edad.

2. Las obras serán inéditas, escritas en catalán o castellano, y no podrán haber sido premiadas en otros certámenes. Se presentarán tres copias preservando el anonimato.

3. Los originales deberán tener una extensión entre 150 y 300 páginas, incluidas las notas y la bibliografía, en formato DIN-A4, a espacio y medio y por una sola cara.

4. El contenido podrá versar sobre cualquier temática siempre que se haga desde una perspectiva antropológica. Se dará prioridad a aquellos trabajos que se centren en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

5. Los originales se remitirán antes del 31 de diciembre de 2014, bajo lema, al AVA (Dirección postal: Facultat de Ciències Socials, Departament de Sociologia i Antropologia Social, Av. Tarongers 4-B, 46021 València), acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure la inscripción: “II Premio de Investigación J.F Mira”, así como el titulo de la obra y el lema. En el interior del referido sobre se hará constar el nombre, dirección y teléfono y demás datos de la autora o autor, así como un breve curriculum vitae.

6. El “II Premio de Investigación J. F. Mira” estará dotado de 1000 euros y la publicación de la obra, en la colección Antropo-lógicas de la editorial Germanías-AVA, recibiendo el premiado 30 ejemplares y un diploma acreditativo.

7. Los textos presentados podrán ser retirados en un plazo de 15 días desde el veredicto del jurado.

8. La Asociación Valenciana de Antropología designará en su momento el jurado calificador, cuyas resoluciones serán inapelables.

9. El jurado emitirá su fallo en la segunda quincena de enero de 2015 y podrá declarar desierto el Premio si, a su juicio, ninguna de las obras presentadas reúne los requisitos y méritos suficientes.

10. El hecho de concurrir a este Premio implica la total aceptación de sus bases.