4/6/13

Trabajo de Antropologia en Cataluña

1. Titulació requerida: Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, graduat universitari amb grau d'almenys 300 crèdits ETCS (European Credit Transfer System) o màster universitari o equivalent i estar admès en un programa de doctorat.

2. Àmbit de coneixement: Antropologia social i cultural

3. Tipus de vinculació
: Contracte

4. Durada
: 12 mesos

5. Dedicació: Completa

6. Sou brut anual:
13671.84 €

7. Jornada:
37.5 hores setmanals

8. Horari:
9h a 14h i 15h a 17,30h

9. Data d'incorporació:
01 de setembre de 2013

Para mas información hay que registrarse en la web

Fuente