3/3/11

XI Edició col·loqui internacional de la Xarxa d’Antropologia Mèdica

Benvolgudes/uts col·legues:

L' onzena edició del col·loqui internacional de la Xarxa d’Antropologia Mèdica (REDAM) pretén obrir un espai interdisciplinari de discussió i reflexió sobre desigualtats i salut que pateixen els joves. El subtítol “vulnerabilitat i polítiques públiques”, en base a la consideració del caràcter sociocultural dels processos de salut, malaltia i atenció, té l'objectiu de generar un espai crític de reflexió teòrica, que alhora contempli l’articulació entre la teoria i les polítiques d’intervenció.

Parlar d'aquelles desigualtats de gènere, de classe, d'origen, etc., que configuren la vida dels joves, facilita desnaturalitzar, d’una manera més contundent, la visió hegemònica de la malaltia com una qüestió merament biològica. D'aquesta forma, “manca de salut” i “joves” semblen, a priori, conceptes antitètics que des de perspectives moralistes s'entesten en identificar la malaltia amb la desviació, amb l'objectiu d'alertar contra les ubiqües formes que aquesta darrera pot adoptar en les societats postmodermes.

Creiem que en aquest àmbit, fins no fa massa poc treballat, s'estan generant algunes propostes i plantejaments que mereixen el debat i la discussió per tal d'aprofundir en aquesta realitat. Algunes d'aquestes iniciatives parteixen de l'estudi sobre els comportaments estigmatitzats, però en aprofundir en aquests estudis, acaba sorgint la base estructural de la manca de salut en el jovent.

Per contribuir a reorientar les discussions i aclarir-nos teòricament en aquest camp, hem pensat que era adequat dedicar aquest XI Col·loqui al tema general de joves, desigualtats i salut. Sense la intenció d’oferir un marc limitant a les propostes que ens pugueu fer arribar, aquestes serien algunes de les línies que us proposem:

Risc, Oci, Treball, Salut mental, Sexualitats, Cos, Alimentació, Drogues, Violència, Polítiques Públiques. Atenció, modificació de dates: recepció abstracts fins el 20 de març i canvis en el preu, 15 abril. Esperem que el tema us interessi i us animem a participar-hi!

http://antropologia.urv.es/2007/content/view/485/1231/lang,cat/

Estimados/as colegas:

La undécima edición del coloquio internacional de la Red de Antropología Médica (*REDAM) pretende abrir un espacio interdisciplinario de discusión y reflexión sobre desigualdades y salud que sufren los jóvenes. El subtítulo “vulnerabilidad y políticas públicas”, en base a la consideración del carácter sociocultural de los procesos de salud, enfermedad y atención, tiene el objetivo de generar un espacio crítico de reflexión teórica, que a la vez contemple la articulación entre la teoría y las políticas de intervención.

Hablar de aquellas desigualdades de género, de clase, de origen, etc., que configuran la vida de los jóvenes, facilita desnaturalizar, de una manera más contundente, la visión hegemónica de la enfermedad como una cuestión meramente biológica. De esta forma, “carencia de salud” y “jóvenes” parecen, a priori, conceptos *antitètics que desde perspectivas moralistas se emperran al identificar la enfermedad con la desviación, con el objetivo de alertar contra las ubicuas formas que esta última puede adoptar en las sociedades *postmodermes.

Creemos que en este ámbito, hasta no hace demasiado poco trabajado, se están generando algunas propuestas y planteamientos que merecen el debate y la discusión para profundizar en esta realidad. Algunas de estas iniciativas parten del estudio sobre los comportamientos estigmatizados, pero al profundizar en estos estudios, acaba surgiendo la base estructural de la carencia de salud en la juventud.

Para contribuir a reorientar las discusiones y aclararnos teóricamente en este campo, hemos pensado que era adecuado dedicar este XI Coloquio al tema general de jóvenes, desigualdades y salud. Sin la intención de ofrecer un marco limitante a las propuestas que nos podáis hacer llegar, estas serían algunas de las líneas que os proponemos:

Riesgo, Ocio, Trabajo, Salud mental, Sexualidades, Cuerpo, Alimentación, Drogas, Violencia, Políticas Públicas. Atención, modificación de fechas: recepción abstracts hasta el 20 de marzo y cambios en el precio, 15 abril.

Esperamos que el tema os interese y os animamos a participar en el mismo.

http://antropologia.urv.es/2007/content/view/485/1279/lang,es/